Trollskogen
Trollskogen
Trollskogen
Trollskogen

Trollskogen

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger naturreservatet Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som verkligen gör skäl för sitt namn. Här växer knotiga vindpinade tallar och gamla grova ekar. Den trolska känslan förstärks av all murgröna som klättrar på mark och över trädstammar.

SKOGENS PÄRLOR
Kornas bete gör att Trollskogen har en öppen och luckig karaktär och här växer den sällsynta rylen, men även den lilla mandeldoftande linnean. Förekomsten av gamla ihåliga träd och mycket död ved gör att många insekter, trädsvampar och lavar trivs i Trollskogen t.ex. den sällsynta ädelkronlaven. Till de häckande fåglarna hör spillkråka och mindre korsnäbb. Här finns också Ölands säkraste lokal för talltita, en av öns ovanligaste häckfåglar.

KLAPPERSTEN OCH FISKEVATTEN
På Ölands nordöstra udde har mäktiga strandvallar av klappersten under årtusendena formats av vind, vågor och inlandsis. I omgivande kustvatten leker strömming och skrubbskädda. Grankullaviken utgör en mycket viktig ”barnkammare” för många fiskarter.

FORNLÄMNINGAR
Sedan förhistorisk tid har nordöstra udden haft stor betydelse för människorna med den rika fisktillgången och Grankullaviken som en viktig hamn. De förhistoriska gravarna ligger som ett pärlband på äldre strandvallar längs uddens båda sidor. Uddens strategiskt viktiga läge markeras också av skansanläggningarna från 1400-talet, då danskarna försökte inta den dåvarande örlogsbasen Örbovik. Vid uddens smalaste del finns en jaktmur troligen anlagd av Johan III på 1500-talet.

NATURUM TROLLSKOGEN
Ombyggnationen av naturum Trollskogen, ett av Sveriges äldsta naturum är sedan några år tillbaka nu färdigställt. Innan dess var utställningarna varit uppbyggda i skogshuggarkojor. Nu finns en samlad byggnad som även rymmer caféservering och samlingsrum. Med dess placering på Ölands nordostligaste udde så har naturum Trollskogen årligen runt 70 000 besök och därför är det nu dags att göra denna satsning för att möta de ökande besökstrycket.

Välkomna till Trollskogen till fots!