Stora Alvaret
Stora Alvaret

Stora Alvaret

Stora alvaret är ett 37 kilometer långt och 15 kilometer brett område med alvarmark på de södra delarna av Öland.

Området utgör en fjärdedel av hela öns yta. Alvaret utmärks av att det i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden bestående av ordovicisk kalksten, ofta går i dagen eller är täckt endast med ett tunt jordlager. Mindre områden med alvarmark finns på andra delar av Öland och på vissa ställen i Västergötland, bland annat på Kinnekulle. Området har en speciell flora med en mängd arter som är unika för området, och används historiskt som betesmark. Betesdriften är nödvändig för att förhindra igenbuskning.

Det är bland insekter och andra ryggradslösa djur som man finner den för Stora Alvaret unika och mest särpräglade faunan.

Stort, sammanhängande och mångformigt alvarlandskap som aldrig har odlats upp eller gödslats. Mosaik av naturtyper på flack kalkberggrund med eller utan tunna jordar. Detta är unikt och återfinns ingenstans i världen i denna storleksordning. Stora alvaret har tillsammans