Sandby kyrka

Sandby kyrka

I Sandby stenkyrka började byggas under 1100-talet. Då uppfördes långhus och torn i öster.

Under 1200-talet tillkom västtornet vilket gjorde Sandby kyrka till en av Ölands klövsadelskyrkor. År 1782 gjordes en stor renovering av den medeltida kyrkan som bl a innebar att östtornet revs.

I början av 1800-talet väcktes förslaget att bygga en gemensam kyrka för Gårdby och Sandby socknar. Förslaget vann dock inte gehör utan båda församlingarna kom istället att bygga om sina medeltida kyrkor.

I Sandby påbörjades arbetet 1860. Ritningarna till den nya kyrkan gjordes av J F Åbom och byggmästare var Peter Isberg och hans son Isak från Algutsrum. Den nya kyrkan byggdes söder om den medeltida kyrkan. Till den nya kyrkan överfördes bl a dopfunten från 1100-1200-talet. Den nya kyrkan präglas såväl interiört som exteriört av nyklassicistiska drag.

Den senaste större renoveringen genomfördes 1992.

Minneslund
Minneslunden anlades 1999 väster om kvarter B. Platsen omges i söder och i norr av häckar av tuja. I norra delen står ett enkelt träkors. Framför det finns rabatter, en yta belagd med kalksten där man kan placera ljus samt en hållare för blomvaser. I söder finns en bänk.

Övrigt
Öster om kyrkans kor ligger det Patriarkerkors som återfanns 1957. Korset markeras med kantställda kalkstensflisor som är något upphöjda över gräset. Ingen känner idag till korsets historia.

I sydöstra hörnet av kyrkogården ligger en liten kulle. Här ska den tillfälliga smedja ha legat som uppfördes i samband med kyrkbygget 1860. Här arbetade bl.a. smeden August Klinth. Han och flera andra familjemedlemmar ligger begravda i Klinth-kullen i kyrkogårdens sydvästra hörn.

Söder om kvarter B står ett av kalksten uppmurat brunnskar samt ett fågelbad av samma material. I kvarter B:s nordöstra hörn står en solvisare på en uppmurad pelare av kalksten.

Källa: Kalmar Läns Museum