Gårdby kyrka

Gårdby kyrka

Gårdby kyrka och kyrkogård ligger där vägen, som går utmed Ölands östra sida från Föra i norr till Ottenby i söder, möter en av vägarna till Törnbotten och Färjestaden. Stängd p g a renovering 2017.

Här har ett litet samhälle med villabebyggelse vuxit fram. I samhället fanns tidigare servicefunktioner som lanthandel, järnvägsstation, telegrafstation samt mindre verkstäder. Idag är det mesta av detta borta men fortfarande finns skolan kvar.

I Gårdby ligger också Eksgården med restaurang och konferensanläggning. Öster om kyrkan ligger församlingshemmet.

Kyrkan
När Gårdbys första stenkyrka byggdes är inte känt, men på 1200-talet fanns här en kyrkobyggnad i romansk stil. Kyrkan hade långhus, kor och absid. Tornet ska ha varit ett av de mäktigaste på Öland med grundmåtten 9×10 meter.

I början av 1800-talet väcktes ett förslag om att bygga en gemensam kyrka för Gårdby och Sandby socknar. Av detta blev dock intet. De båda socknarna byggde istället var sin ny kyrka.

I Gårdby stod den nya kyrkan klar 1841. Man hade då delvis använt murarna från den medeltida kyrkan. Arkitekter var T Edberg och N I Löfgren och byggmästare Peter Isberg från Algutsrum.

Såväl interiört som exteriört präglas kyrkan av klassicistiska stildrag. Kyrkan har renoverats vid flera tillfällen. Senaste gången var 1989.Minneslund
Minneslunden är placerad i södra delen av område A. Den är öppen mot norr och avskärmas i söder av en tujahäck, planterad i en båge. Utmed häcken står en bänk.

Minneslunden markeras av ett träkors. Omkring detta finns en rabatt med en kant av kalksten omkring. I rabatten växer bl a krypen och rosor. Det finns också ett ställ för vaser. I tujahäckens båda ändar står fågelbad av sten.

Byggnader
Öster om kyrkogården står en byggnad som rymmer förråd och verkstad. Den har vitmålade väggar i betong utom i gavelrösten som har rödmålad stående brädpanel. Taket är belagt med rött tegel och snickerierna är vitmålade.

Övrigt
Gravvårdar som plockats bort från kyrkogården står uppställda utmed kyrkogårdsmuren i söder. En mindre samling står också utmed muren söder om ingången i öster.