Vallmo på Öland
27 May 2021
Natur & Friluftsliv

Blomsterrundan

Något man bör leta upp i den spirande årstiden är ju Arontorpsrosen. Av namnet kan man gissa att den kan finnas i närheten av platsen Arontorp, strax söder om Färjestaden. Denna gula skönhet finns bara på ett fåtal platser i Europa. Nunnedalen är ett mycket populärt utflyktsmål och här finns en rik artflora med de efterlängtade vårblommorna. I trakterna kring Resmo och Vickleby finns flera bra parkeringsplatser och det är bara att kliva ur bilen eller av cykeln, så är du mitt i härligheten. Längre norrut, vid infarten till Ekerum finns en vacker och väl utmärkt promenadslinga i den spirande ekskogen i området som kallas Halltorps Hage. Är du ute efter att se något riktigt sällsynt så är det hit du ska bege dig. Här finns nämligen ovanligt många rödlistade arter. I den senare delen av den spirande årstiden är Högenäs Orde, ett par mil norr om Borgholm, en plats där man kan upptäcka ett flertal orkidéer. Likaså är Karums allvar på mellersta Öland med den kända skeppssättningen Noaks Ark, en bra plats för orkidéspaning. Vill man vara säker på att få se en orkidé är ett bra tips att bege sig till Skogsbyallvaret där artrikedomen är stor och området är lättillgängligt men utmärkta parkeringsplatser. Ta del av några blomsterlokaler här nedan!

 

Högenäs Orde

Få platser är så ljuvliga som Högenäs orde. Den skiftande vattentillgången och en lång tradition av betande djur i området har bidragit till mångfalden av naturtyper som blomstrar här. De kalkrika gräsmarkerna ger en blomsterfärgprakt med orkidéer som Sant Pers nycklar och Adam och Eva. Följ fuktängarna och hitta Johannesnycklar, Brudsporre, Honungsblomster, Flugblomster, Ängsnycklar och Majviva. Centralt i reservatet reser sig en tio meter hög höjdrygg varifrån man har en storslagen utsikt över Östersjön och det omgivande landskapet.

 

Södra Greda Löväng

Södra Greda Löväng har en rik flora och fauna på grund av den trädbärande ängen som årligen slås. Längs den låga strandvallen i väster är gräsmarksfloran torr med arter som fårsvingel, axveronika, backtimjan, solvända och gulmåra. På våren finner man här rikligt av orkidéer, främst Adam och Eva. I öster är markerna friska och fuktiga vilket gör att du kan se Brunört. Majviva, Krissla och Blåtåtel. Du kan också se sällsynta tickor på ekarna som blekticka, oxtungssvamp och saffransticka.

 

Halltorps Hage

Besök Halltorps hage som räknas som ett av de artrikaste områdena i Sverige. I naturreservatet finns 13 stycken jätteekar med en omkrets över 100 cm. På våren blommar orkidéerna i området, bland annat sippor i vacktra färger på den södra lövängen. Du kan även se vårlökar, gullviva, tandrot och vårärt. På sommaren kan du njuta av vyn av smultronklöver, ormtunga och kastarun.

 

Karums alvar

Karums naturreservat är Sveriges största område för utrotningshotade åkerogräs. Totalt har Karum 54 slåtterängar. Markerna vid Karum är fina orkidémarker och i området finns en knappt 3 km lång vandringsled kallad Karumleden. Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järmålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark. I reservatet blommar orkidéarter som Skogsnycklar, Sankt Pers nycklar och Johannesnycklar.

 

Arontorp

I Sverige växer den vackra växten våradonis bara på Gotland och Öland. Växten är fridlyst och mycket giftig och växer bara på kalkhaltig mark, egentligen hör den hemma på de sydeuropeiska stäpperna. Växten kallas också för arontorpsros, ett namn den givetvis fått efter byn Arontorp. I reservatet hittar du den i en hage i västra delen av området. Västra delen av reservatet består av igenvuxna lövängar där ek, ask och alm med sina lövkronor ger ett skuggande tak. Reservatet är vackrast på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig. Till vårfloran hör också gullvivor, gulsippor och den purpurfärgade vårärten. Olika sångare, trastar och bofinkar sjunger som mest intensivt under våren fram till midsommar.

I Strandhagen på södra Öland hittar du den i det knappt ett hektar stora strandnära kalkgräsområde vid Kalmarsund.

 

Stora alvaret

Stora Alvaret är med sina 26 000 hektar ett av världens största alvar. På Stora Alvaret möts växter från hela världen. Här finns fjällväxter som masklav och fjällnejlika och sydeuropeiska växter som bergskrabba (som du kan se på bilden) och såpört. Här finns också endemiska arter, som förekommer endast på Öland i hela världen, ölandssolvända och alvarmalört.

 

Albrunna lund

Med Stora Alvaret i öster och jordbruksmarken vid Kalmarsund i väster utgör Albrunna lund en lunga, en oas i landskapet.  Ett vårbesök i Albrunna lund bjuder på blomsterprakt och intensiv fågelkör. På din vandring passerar du flera skyddsvärn från andra världskriget. Reservatets norra del är hem för en rad ovanliga svampar och lavar.

En öländsk lund är något utöver det vanliga. På våren håller örterna hov innan ask, ek och de andra ädellövträden sluter lundens krontak. Marken täcks av sippor i vitt och gult, hålnunneört och tandrot bidrar med rosarött och violett. Fram i maj bjuder lunden på formidabel fågelsång. Ljudkulissen är i det närmaste öronbedövande när svarthättor, bofinkar, olika sångare och trastar håller konsert.

 

Ölandssolvändan

Visste du att Ölandssolvändan är Ölands landskapsblomma. Den är mindre än den vanliga solvändan och blommar omkring midsommar och trivs allra bäst på alvarmarkens grusalvar där även bergskrabba också trivs. I sällsynta fall kan du finna solvändan i sandiga torrängar.  

Hitta till blomsterlokalerna