14.Vk -Sättra - (Borgholm) - Stora Haglunda

Avstånd ca 24,5 km (Borgholms centrum ej inkluderat)

 

I vägkorsningen, strax väster om Sättra by, delar sig Ölandsleden varav den ena leder västerut mot 
5 Högsrum - Stora Rör - Färjestaden och den andra norrut mot
14. Borgholm - Stora Haglunda

 

Vi fortsätter norrut mot Borgholm.
Vägen går först genom vackra hagmarker som sedan övergår i ett öppet åkerlandskap. Observera den gamla eken vid sidan av vägen i Jämjö! Lövskogen tätnar och snart är du i Lindby, lägg märke till stationsbyggnaden (privat ägo) vid sidan av vägen, alldeles innan vägkorsningen där du sedan svänger österut motSörby. 
Mellan Sättra och Lindby är det ca 4,3 kilometer.

I Lindby, sväng höger och kör ca 2,2 kilometer genom tallskog innan du, vidSörby svänger av mot norr och direkt därefter mot höger, Bredsättra. Efter ca 1 kilometer svänger du av och tar in på den 1,4 kilometer långa, gruslagda vägen förbi Skedås. 

Alldeles intill vägen finns en vägbom, sväng här och passera densamma och fortsätter längs med åkern. Vägen är grusad och bitvis gräsbevuxen, efter 500 meter från bommen, är du framme i Skedemosse. Platsen utgör en forntida sjö där Sveriges största kända offerfynd från äldre järnålder har påträffats. 
Museum, vandringsslinga förbi offermossen. Här finns också en SPA-anläggning. 

Fortsätt därefter på den, 1,2 kilometer långa raksträckan genom skogen ut till vägkorsningen där leden svänger norrut. 

Strax härefter ligger, synligt från vägen ett hövdingagravröse från bronsåldern. Informationstavla finns. Landskapet öppnar sig och övergår i hag- och åkermark. 

I Ramsättra ligger en liten rödmålad kvarn på ett järnåldersgravfält. Stätta och Informationstavla finns. Vägen går genom s.k. Solbergafältet, ett stort fält av isälvsmaterial som sträcker sig ända upp till Köpingsvik, de blå skyltarna ”skyddat vatten” tyder på detta. Tallskogen tätnar och bebyggelsen likaså, strax är du vid Solberga gård med mat och logi men kolla öppettider. 
Fortsätt Ramsättravägen mot Köpingsvik, passera väg mot Hörninge och ca600 meter härefter ligger en liten gata, Ågrens gata, där leden viker av, var observant kan vara lätt att missa! •

Avstickare: Borgholm, för att ta sig till centrum, fortsätt 50 meter framåt och sväng in på Mårtens gata som är skyltad med blå cykelledsskylt. Fortsätt genom villaområdet till nästa korsning vid ett grönområde, till vänster står en stor runsten. Fortsätt snett framåt och följ cykelleden som går parallellt med Jätten Tings gata. Snart når du den trafikerade Köpingsviksvägen som också korsas. Här ligger en 7 meter hög och flera hundra meter lång klint, där man tydligt kan se de olika lagren av kalksten och alunskiffer. På platån ovan ligger öppna betesmarker med gravfält. Här finns bl.a. ett flertal orkidéer och utsikten över Kalmar Sund är fantastisk. 
Vid runstenen kan man istället följa vägen förbi kyrkan och komma in iKöpingsvik och härifrån följa cykelbanan i till Borgholm. 

Cykelbanan till Borgholm korsar vägen mot Blå Rör/Dovreviken, om man här gör en avstickare, ca 200 meter, så kommer man till Ölands största bronsåldersröse i strandmiljö. Nedan ligger en camping. 
 

Borgholm ursprungligen med namnet Borka hamn enligt en sägen efter Kung Borka. Borgholm är Ölands enda stad, grundad 1816 och har anor som gammal marknads och handelsplats. Bortom strand hotell kan man se de s.k. badvillorna som är minnen från bad och kurortsperioden. Här finns många intressanta sevärdheter att beskåda som turistbyrån kan ge information om. Under sommaren är Borgholm välbesökt av turister och pulsen är hög. 

Köpingsvik har sedan urminnes tider varit en betydande handelsplats men dess storhetstid främst under vikingatiden. Flera fornminnen finns här 
Köpingsvik är idag en livaktig turistort med bl.a. camping och bad samt ett stort utbud av varor och tjänster

Att från Borgholm återkomma till Ölandsleden: 
Följ blå cykelvägsskylt mot Köpingsvik. Efter att ha korsat väg 136, fortsätt kort sträcka längs bilvägen, vik sedan av vid den stora träskylten och följ cykelleden förbi runstenen, genom villaområdet till Ramsättravägen. Det går också att passera Köpingsviks kyrka och svänga upp till runstenen här vid korsningen Ramsättravägen/Ågrens gata sväng in på den sistnämnda och följ leden på den gamla banvallen som är av varierande kvalitet, mestadels bra grus men bitvis också gräsbeväxt. Leden är omgiven av omväxlande åkermark och lummiga skogspartier. Här finns två cykelstättor. 

Efter ca 2,7 km finns en väg in till naturreservatet Hörninge mosse som är av stort värde för både ornitologiskt och botaniskt intresserade, bl.a. finns här en stor mångfald av orkidéer, I området finns markerade vandringsleder och fågeltorn, infotavla finns. 
Vid banvallens slut, sväng mot Egby (höger) och i fyrvägskorsningen sväng norrut, mot Alböke. 

Här fortsätter den, i det närmaste spikraka gamla banvallen som är oljegrusad och måttligt trafikerad. Du passerar genom vackra hagmarker, åkrar och skogsdungar. 

Avstickare: en skylt hänvisar till fornminnet, Hässelby borg och gravfält(upptäckarvägar A). 
I korsningen Unnestad, kör rakt fram och efter ca 5 km är du framme i Stora Haglunda. Här ser man det gamla stationshuset norr om vägen. 
 

Här delar sig Ölandsleden och fortsätter i en kustnära västlig riktning
3. Sandvik och en inlandsgående nordostlig sträckning 
15. Södvik (Löttorp)

 

Upptäckarvägar

Hässelby Borg och gravfält 

är en av Ölands mindre fornborgar som beboddes vid tiden för Kristi födelse. Den är starkt raserad men tydliga rester finns av borgen samt av husgrunder och stenvallar. Stort gravfält väster härom. Området är beläget i ett vackert, böljande landskap, något svårtillgänglig men med cykel går det att ta sig dit. Ca 400 metergrusväg, därefter gräsbevuxen väg någon kilometer.