1. Grankullavik - Byxelkrok - Hagskog/Haget - Byrum

Avstånd: ca 23 km via landsvägen vid Ramsnäs
Grankullavik finns olika typer av logi, mat, café, kiosk, badplats m.m.


Avstickare: härifrån utgår vägen till den nordöstra delen av Öland ochTrollskogen. (Upptäckarvägar A).

Sträckan Grankullavik-Böda ingår i Sveaskogs Ekoparkscykelleder (på Sveaskogs hemsidan välj "läs här"/ PDF folder).

Från Grankullavik är det ca 2,2 km till Nabbelund. I hamnområdet kan man via en stätta ta sig in i naturreservatet Vargeslätt som består av ek- och kalktallskogar, kärr och strandängar, Informationstavla finns.

Ölandsleden västerut, fortsätter genom en del av Vargeslätts naturreservat där barrskogen dominerar, flera stättor och småvägar finns in i området.

Avstickare: Vill du besöka norra udden med fyren Långe Erik, så kan du efter ca 800 meter väster om färjeläget (kurvan), vika av från Ölandsleden och välja Sveaskogs skyltade, 3,4 km långa grusväg som genar över till fyrvägen. Om du föredrar asfalt, fortsätt då istället landsvägen ytterligare 1,3 km innan du svänger av mot fyrudden. (upptäckarvägar B)

Ölandsleden följer landsvägen och efter vägkorsningen mot norra udden, fortsätter denna i en böj söderut och den kustremsa som nu följer har en mycket speciell särprägel med ett 200 meter brett system av böljande strandvallar, bestående av klappersten som bildades under senaste istiden. Området saknar nästan helt vegetation men i juni-juli lyser hela stranden i blått av den blommande blåelden, de första fröna lär ha kommit med en båtlast från Ven 1934. Gravfält och rest flisa finns här också. Linné döpte området till Neptuni åkrar, efter havsguden. 

Toalett och informationstavlor finns i den norra delen. 

Härifrån och hela kustvägen söderut, har man den sägenomspunna ”blå, kullen” i havet, Blå Jungfrun inom synhåll. Håll utkik efter Forgallskeppet, som är ett gravfält från vikingatiden och ligger vid sidan av Neptuni åkrar. Mitt emot några sjöbodar, Lunnabodarna reser sig den 1,7 meter höga flisan, enligt traditionen en kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok.

Byxelkrok, en fiskehamn med det ursprungliga namnet Byskogskroken. Här finns lanthandel och under säsongen, gott om ställen som erbjuder mat och logi samt båtförbindelse till Blå Jungfrun och Oskarshamn.

Ölandsleden fortsätter söderut på en bilfri, asfalterad cykelbana som börjar i norra delen av Byxelkrok och går förbi badplats och camping, toalett finns vid en rastplats intill kvarnen. 

Efter ca 1,3 km från vägkorsningen i centrum, delar sig vägarna, sväng höger och följ kustvägen som till en början går genom ett lummigt stugområde.

Avstickare: Vid vägkorsningen mot Enerum finns bilväg till Böda via Hunderum. I närhet till vägen ligger Rosendals järnåldersby som består av 14 husgrunder, 3 gravfält och omfattande stensträngssystem från äldre järnålder, 300 - 650 e Kr. (ca 5 km hit). Det är närmare att ta sig hit via samma väg men från väg 136 vid Böda. 

Från vägkorsningen vid Enerum följer Ölandsleden den fantastiskt vackra kustvägen söderut, ända ner till Äleklinta, dock med ett avbrott vid Ramsnäsnaturreservat, se nedan. 
Till en början går grusvägen uppe på den låga klinten med en vidunderlig utsikt över Kalmar sund och Blå Jungfrun. Vägen fortsätter genom ett omväxlande och vackert landskap med klappersten, kalkhällar, hagar och lundartade lövskogsområden. 
Efter 2,5 km från vägkorsningen mot Hunderum, når du det vackra naturreservatet Bödakusten västra. Informationstavlor finns. 

Vid Hagskog (knappt 4 km efter norra reservatgränsen), svänger vägen uppför backen och fortsätter mot Böda men vik av i backen, alldeles efter svängen och fortsätt på den bilfria cykelvägen som går genom skogen. Leden är också markerad med Sveaskogs cykelledsskylt. Vägen är av enklare standard, bitvis med en del uppstickande rötter. Efter 2,4 km är du framme vid Kinshögar. 
Fortsätt 350 meter på den asfalterade vägen till Ramsnäs infoplats. Toalett finns vid infoplatsen. Vandringsled härifrån till Byrum, se nedan.

Från Ramsnäs följer leden den ca 4,2 km långa asfalterade bilvägen till Byrum. Den första sträckan, 1,6 km är nästan spikrak och går genom tallskog. Vid *vägkorsningen fortsätter ledan söderut i ytterligare 2,6 km till Byrum. Vägen är smal och under säsong hårt trafikerad. 
 

* från vägkorsningen kan man, genom att svänga norrut ta sig till Skäftekärr ochBöda.
Sväng söderut mot Byrum och vid den stora byggnaden (f.d. hotell), sväng återigen söderut och strax ligger Byrums raukar som består av ca 120 stycken, 4 meter höga, av tid hav och vind vackert skulpterade stenstoder.

Avstickare: Ifall man vid den stora byggnaden istället svänger höger kommer man till badplatsen med den långa fina sandstranden.
I området finns kiosk och toalett. 

 

 

Upptäckarvägar 

Trollskogen 

Trollskogen är ett område med bl.a. vindpinade, förvridna, minst 100-åriga tallar och inslag av mycket gamla ekar. Här finns också klapperstensfält samt öppna strandängar. I området finns fornlämningar men också lämningar från senare tid, såsom det gamla skeppsvraket som förliste här utanför 1921. Vandringsslinga, informationstavlor, utställning och toalett finns.
Här finns också en ca 2 kilometer lång museijärnväg, på vilken det under sommartid körs turer mellan Trollskogen och Fagerrör (se vandringsleder / Trollskogen).

 

B Ölands norra udde

Väster om vägen ligger Hälludsviken, ett strandområde med småkärr, laguner och strandängar, vägen går delvis genom granskog. Holmebodar är en fiskeplats som nyttjas av kringliggande byar. Strax norr härom utbreder sig ett klapperstensfält och på andra sidan mot viken finns stora strandängar. Vägen passerar i kanten av  Getterums naturreservatet. En bro leder över till fyren Långe Erik som är 32 m hög. 
Rastplats med toalett och informationstavlor finns. Vandrarhem vid Hälludden. 

Vandringsled Ramnsnäs till Byrum 
Totalt : 2,4 km
Den 2,4 km långa vitmarkerade vandringsleden går genom naturreservatet tillByrum. En ca 700 meter lång sträcka består mer eller mindre av hårdpackad sand, bitvis med uppstickande trädrötter. Härefter finns en 400 meter lång bättre väg och den sista sträckan till Byrum f.d.hotell är oljegrusad.
Området består av vegetationsfattiga sandstränder och upp till 10 meter höga sanddyner. På en höjdplatå av flygsand växer mycket gamla knotiga och förvridna tallar och leden följer intill en lång härlig sandstrand som inbjuder till bad.
Enligt bestämmelser som gäller för naturreservat, så är det ej tillåtet att framföra fordon genom reservatet.