Undersökningen är nu stängd!

Ge din syn på framtiden för de öländska kommunerna


Ska Ölands båda kommuner slås ihop? Eller ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner? Kan ett ökat samarbete mellan kommunerna vara ett tredje alternativ?

För tio år sedan hölls en folkomröstning om kommunsammanslagning och då blev resultatet ett nej. När Öland nu ska klara framtidens utmaningar så tas frågan upp igen. Därför hoppas vi att du vill ge din syn på framtiden för de öländska kommunerna.

Innan du svarar - Bekanta dig med de åtta utmaningarna


Framtiden har sina utmaningar som måste övervinnas för att Öland ska kunna utvecklas och ta tillvara våra goda förutsättningar. I enkäten kommer vi fråga dig om vilka tre utmaningar du ser som särskilt viktiga och som ligger bakom din syn på kommunfrågan.

(Utan inbördes ordning)


- En stark kommunal ekonomi


På Öland finns stora behov av investeringar. Bland annat i infrastruktur för vatten och avlopp och i bostäder. Investeringar behövs också för att hela Öland ska ha en bra kommunal service.


- En väl fungerande demokrati


Den kommunala demokratin ska fungera så att medborgarna känner möjlighet till inflytande och ansvarsutkrävande. Ingen på ön ska känna sig bortglömd.- En god service till äldre

Vi blir allt fler äldre människor i samhället och inte minst på Öland. Våra kommuner ska kunna tillgodose helt berättigade krav på en god äldreomsorg med hög kvalitet.


- Att klara klimat och miljö

De senaste åren har på ett påtagligt sätt visat hur vi ställs inför stora miljöutmaningar - låga grundvattennivåer och svår torka. Algblomningen runt Öland visar att Östersjön inte tål mer övergödning.


- Att vårda Ölands unika värden

Vi ska arbeta för att stärka det genuina Öland, vår unika natur och våra öppna odlingslandskap. Det kan bland annat bidra till att fler väljer Öland som besöksdestination.


- Fler inflyttare till Öland

Det måste finnas bostäder och arbete så att våra ungdomar vill bo kvar på ön eller komma tillbaka efter utbildning och familjebildning. Öland är beroende av att familjer bosätter sig på ön eller pendlar in från fastlandet.


- En god tillgång på kompetens

Vi ska ha en attraktivitet så vi kan locka duktiga förtroendevalda och medarbetare till den kommunala organisationen. Näringslivet på Öland blir alltmer beroende av kompetent arbetskraft.


- En stark röst i omvärlden

Öland måste stå starkt i förhandlingar och samarbeten i ett regionalt och nationellt perspektiv. En öppenhet mot omvärlden är en viktig förutsättning för en positiv utveckling av Öland.