Ett offensivt näringslivskontor!

Projekt Öland Kalkstenens landskap

Öland Kalkstenens landskap - Geoturism genom samverkan

Projektbakgrund
Projekt om Öländsk kalksten och dess kulturhistoria startade för c:a 10 år sedan. Ett betydelsefullt treårigt Mål-2 projekt, med Ölands Kommunalförbund som projektägare, genomfördes under 2003-2005. Syftet var att skapa tillväxt inom stenindustrin samt att öka förståelsen hos myndigheter och allmänhet för stennäringen. Målet var också att lyfta fram den öländska kalkstenens kulturhistoria och dess betydelse för öns nutid. Ölands förutsättningar som Geo-park med regelverk och ansökningsförfarande utreddes under 2008.

Leaderprojektet Öland Kalkstenens landskap – utveckling av geo-turism
Projektet är tvåårigt och genomförs under 2009-2010. Ölands Näringslivskontor är projektägare och i projektet ingår Tage Selander, Näringslivsutvecklare, Lars Lundberg, Projektledare, Jan Mikaelsson, Geolog, Anna Erici, Naturguide och Gun Karlesand, Företagslots (ekonomiredovisning). 

Syfte och mål
Projektet är ett landsbygdsutvecklingsprojekt med tyngdpunkt på den öländska geologin som bas för utveckling av geo-turism som ny näringsgren och reseanledning. Detta ger förutsättningar för att skapa underlag för andra och nya turistsäsonger. Projektet har inledningsvis genomfört olika evenemang i samverkan med bland annat stenindustrin och besöksnäringen. Inventering och marknadsföring av lämpliga besöksplatser har genomförts och dokumenterats. Inom projektet kommer turistinformations- och marknadsföringsmaterial att utarbetas och tryckas samt att det skall genomföras ett idéseminarie om geo-turism. Projektet skall också bygga upp kontakter med föreningslivet på Öland. En viktig del av projektet är utbildning av geo-entreprenörer.

Detta projekt är nu avslutat.

Ölands Näringslivskontor
Besöksadress: Storgatan 1, Borgholm.
Träffpunkt Öland 102, Färjestaden. Postadress: Ölands Kommunalförbund, Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga
Fax: 0485-887 09       E-post: info@oland.se

Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies

En investering för framtiden EU